muokattu: 14.5.2019

TIE-hanke

Euroopan pakolaisrahaston tukemana Filha ry toteutti yhdessä HIV-tukikeskuksen, SPR:n Turun vastaanottokeskuksen ja HUS infektioklinikan kanssa kolmivuotisen hankkeen, joka pyrkii tehostamaan tuberkuloosin ja hiv:n ehkäisytoimia ja varhaistoteamista nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa sekä lieventämään näihin liittyvää stigmaan. Merkittäviä yhteistyötahoja olivat myös Maahanmuuttovirasto, Helsingin vastaanottokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos, Diakonissalaitos ja Positiiviset ry.

Monissa kulttuureissa tuberkuloosi ja hiv ovat tabuja ja sulkevat sairastuneen yhteisöstä. Ne koetaan häpeänä ja niihin sairastumista pyritään salaamaan, mikä lisää tartunnan riskiä ja taudin leviämistä lähipiirissä. Tämä ilmiö korostuu erityisesti nuorten keskuudessa. Suomessa ehkäisyyn ja varhaistoteamiseen osallistuvilla on vähäisesti tietoa kulttuurien ja uskontojen vaikutuksesta tuberkuloosin ja hiv:n kokemiseen yleisesti ja nuorten kohdalla erityisesti. Asiasta ei ole Suomessa tehty selvityksiä. Nuoret turvapaikanhakijat tarvitsevat oikein kohdistettua tietoa ja tukea, joka pohjautuu hankkeessa tehtäviin selvityksiin.

Lähtökohtana oli kehittää toimintaa näiden nuorten tarpeet huomioon ottaen. Ensimmäisenä ja toisena toimintavuotena selvitettiin asennetutkimuksen ja fokusryhmähaastattelujen kautta nuorten tietoja ja asenteita sekä sitä, minkälainen tiedotus puhuttelee nuoria. Selvitykset tapahtuivat SPR:n Turun vastaanottokeskuksen ja Helsingin vastaanottokeskuksien toimiessa pilottialueina. Lisäksi tehtiin kirjallisuuskatsaus olemassa olevasta tiedosta koskien tuberkuloosin ja hiv:hen liittyviä tietoja ja asenteita suurimmissa Suomeen tulevissa turvapaikanhakijaryhmissä.

Nuorille soveltuvaa infomateriaalia, jota voidaan käyttää vastaanottokeskuksissa, mutta myös laajemmin netin välityksellä, tuotettiin yhteistyössä heidän itsensä kanssa ja vastaanottokeskusten ryhmäterveysinfotoimintaa kehitettiin kattamaan myös nämä kaksi arkaa aihepiiriä.

Pilottialueiden vastaanottokeskukset lisäsivät hankkeen myötä valmiuksiaan kohdata vieraita kulttuureita tuberkuloosi- ja hiv-kysymyksissä.Hankkeen tulokset otettiin myöhemmin käyttöön kaikissa vastaanottokeskuksissa valtakunnallisesti, niitä voivat hyödyntää myös muut toimijat kuten sosiaali- ja terveydenhuolto sekä kolmas sektori.

Lisätietoja:
Sirkku Grierson

TIE-hankkeen tiedotteet

TIE-hankkeen tiedote Maailman tuberkuloosipäivänä 24.3.2014
Maahanmuuttajien käsitykset tuberkuloosista ja hivistä vaikuttavat heidän tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumiseensa – niiden selvittäminen on avain parempaan tautien ehkäisyyn ja hoitoon.

TIE-hankkeen tiedote 25.6.2014
Uutta tietoa nuorten turvapaikanhakijoiden tuberkuloosiin ja hiviin liittyvistä tiedoista ja asenteista – uudet TB- ja HIV-videot ja julisteet sekä TB-nettisivusto valmistuneet.

pakolaisrahasto_-logo