muokattu: 7.5.2024

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Filha ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 38/2024).

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on kirjattu, että nikotiinipussit otetaan tupakkalain soveltamisalan piiriin ja niiden myynti sallitaan noudattaen niille asetettuja sääntöjä, joilla pyritään ehkäisemään nuorisokäyttöä, harmaatuontia ja laitonta kauppaa sekä torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Vähittäismyynti säädetään luvanvaraiseksi, tuotteille säädetään naapurimaissa käytössä olevat nikotiinirajat ja tuotteissa sallitaan vain aikuisille tarkoitetut maut.

Hallituksen esitys on tarpeellinen ja Filha ry kannattaa pääkohdiltaan tupakkalakiin esitettyjä muutoksia. Lausunnossamme tuomme esille kansanterveydellisen näkökulman hallituksen esitykseen liittyen. Hallituksen esityksen myötä uusi nikotiinituote hyväksytään markkinoille Suomessa ja vaarana on, että väestön nikotiiniriippuvuus samoin kuin nikotiinin aiheuttamat terveyshaitat lisääntyvät. Lausunnossamme tuomme erityisesti esille ne lain kohdat, jotka mielestämme ovat ristiriidassa hallituksen ohjelman kirjausten kanssa koskien nuorisokäyttöä ja nikotiinipussien tunnusomaisia makuja.

Nikotiinin terveyshaitat

Savuttomien nikotiinituotteiden määritelmän lisäämiseen tupakkalakiin on vahvat terveydelliset perusteet. Nikotiini on voimakasta riippuvuutta aiheuttava ja myrkyllinen aine ja sillä on todettu runsaasti itsenäisiä terveyshaittoja. Erityisesti lapsilla nikotiinipussien käyttöön on todettu liittyvän myrkytysvaara. Nikotiinilla on haitallisia vaikutuksia sydämeen ja verenkiertoelimistöön mm. supistamalla verisuonia ja nostamalla verenpainetta. Nikotiinista muodostuu syöpää aiheuttavia yhdisteitä ja nikotiinia pidetään syövän kehittymiseen myötävaikuttavana tekijänä. Nikotiinilla on todettu syövän kehittymiselle ominaisia solutason muutoksia vastaavia vaikutuksia (esim. solun muuttuminen syöpäsoluksi, solujen jakaantumisen lisääntyminen, syöpäkudoksen kehittymisen ylläpitäminen). Nikotiini vaikuttaa raskaana olevalla kehittyvään sikiöön kulkemalla istukan läpi.

Savuttomat nikotiinituotteet, kuten nikotiinipussit, nuuska ja sähkösavukkeet sisältävät usein runsaasti nikotiinia. Kansainvälisillä markkinoilla olevien nikotiinipussien vahvuus vaihtelee hyvin paljon. Miedoimmat tuotteet sisältävät saman verran nikotiinia kuin markkinoilla olevat nikotiinikorvaustuotteet, mutta vahvimmat tuotteet voivat sisältää moninkertaisen määrän nikotiinia savukkeisiin ja myös nuuskaan verrattuna. Uuden tutkimustiedon perusteella vaikuttaa myös siltä, että nikotiini imeytyy elimistöön nikotiinipusseista tehokkaammin kuin nuuskasta.

Huomiot hallituksen esitykseen

Filha ry pitää kansanterveyden ja terveydenhuollon kantokyvyn kannalta tärkeänä, että markkinoille tuleville uusille tupakka- ja nikotiinituotteille, kuten nikotiinipusseille, sovelletaan samaa sääntelyä kuin muille tupakkalain alaisille tuotteille ja tuemme hallituksen esitystä lisätä tupakkalakiin savuttoman nikotiinituotteen määritelmä, joka kattaa nikotiinipussit ja niitä läheisesti muistuttavat tuotteet. Tämän avulla pystymme tulevaisuudessa nopeammin reagoimaan mahdollisiin uusiin markkinoille tuleviin tupakka- ja nikotiinituotteisiin.

Kannatamme hallituksen esityksessä olevia ehdotuksia terveysvaroitusten lisäämisestä savuttomien nikotiinituotteiden vähittäismyyntipakkauksiin ja pakkausten ulkoasun yhdenmukaistamisesta. Pakkausten ulkoasun yhdenmukaistaminen vähentää tutkimusten mukaan tuotteiden houkuttelevuutta.

Kannatamme ehdotusta tuotteiden etämyynnin kiellosta ja vähittäismyynnin säätämisestä luvanvaraiseksi sekä tukkumyynnin ilmoituksenvaraiseksi. Kannatamme myös, että tuotteista ja niiden myynnistä peritään valvontamaksu ja pidämme valvontamaksun tasoa sopivana.

Kannatamme hallituksen esityksen mukaisesti savuttomien nikotiinituotteiden käytön kieltämistä päiväkotien ja esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa sekä leikkikentillä. Tämä antaa opettajille ja muille alle 18-vuotiaiden parissa työskenteleville paremmat mahdollisuudet puuttua savuttomien nikotiinituotteiden käyttöön.

Samoin kannatamme hallituksen esitystä kaikkien tupakan vastikkeiden hallussapidon ja maahantuonnin kieltämisestä alle 18-vuotiailta.

Savuttomien nikotiinituotteiden nikotiinirajat

Myytävien nikotiinipussien sisältämän nikotiinin raja-arvoksi on hallituksen esityksessä määritelty 16,6 mg nikotiinia grammassa tuotetta. Nikotiiniraja on korkea ja on hengenvaarallinen pienelle lapselle. Ehdotettu nikotiiniraja vastaa suurin piirtein tällä hetkellä laittomasti maahantuodun vahvan nuuskan nikotiinimäärää. Vaarana on, että tuotteiden sisältämän korkean nikotiinimäärän takia nämä aiheuttavat riippuvuuden nikotiiniin nuorilla. Kuten muiden savuttomien nikotiinituotteiden kohdalla, ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä siitä, että nikotiinipussit auttaisivat nikotiiniriippuvaista lopettamaan tupakoinnin tai nuuskan käytön. Sen sijaan on todennäköistä, että tuotteen korkea nikotiinipitoisuus aiheuttaa käyttäjälleen vahvemman nikotiiniriippuvuuden, josta on vaikeampi päästä irti. Tieto nikotiinipussien aiheuttamista pitkäaikaisvaikutuksista terveydelle puuttuu, ja voi täydentyä vasta vähitellen. Vasta pitkät väestöpohjaiset pitkäaikaisseurannat pystyvät antamaan tarkempaa tietoa pitkäaikaisvaikutuksista terveydelle.

Belgia on EU-maista tällä hetkellä kokonaan kieltänyt nikotiinipussit ja syynä kieltoon on nikotiinin aiheuttamat terveyshaitat ja nuorisokäytön ehkäiseminen. Alankomaissa on vastaavasti kielletty nikotiinipussit, joiden nikotiinipitoisuus ylittää 0,035 mg. Latviassa nikotiinipussien sallittu nikotiinimäärä on säädetty 4 mg tasolle, joka vastaa nikotiinikorvaustuotteita.

Tällä hetkellä markkinoilla on tupakkavieroitukseen tarkoitettu myyntiluvan saanut ja siten lääkkeenä käytettävä nikotiinikorvaushoitovalmiste, joka käytännössä ulkonäöltään muistuttaa muita nikotiinipussituotteita. Tällä valmisteella on kaksi vahvuutta, 2 mg ja 4 mg per pussi.

Jos savuttomia nikotiinituotteita sallitaan, pyrkimyksenä tulisi olla, että tuotteet auttavat käyttäjää eroon nikotiiniriippuvuudesta. Ehdotamme, että savuttomien nikotiinituotteiden nikotiiniraja
säädetään samalla tasolle lääkelain piirissä olevien nikotiinikorvaustuotteiden kanssa eli sallitaan maksimissaan 4 mg:n vahvuus yksittäiselle pussille.

Tunnusomaiset tuoksut ja maut

Uusista nikotiinituotteista tehdään tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kautta houkuttelevia erityisesti nuorille ja nuoret ilmoittavat käyttävänsä tuotteita pääasiassa kokeilumielessä eivätkä esim. tupakoinnin lopettamiseen. Vaarana on, että nuoret jäävät nopeasti riippuvaiseksi näistä usein runsaasti nikotiinia sisältävistä tuotteista. Myös Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito Käypä hoito -suosituksessa (2024) todetaan, että savuttomat tupakkatuotteet altistavat nikotiiniriippuvuudelle ja ovat yhteydessä erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamiseen. Vaikka tutkimustietoa on vielä kertynyt vähän, myös nikotiinipusseihin näyttää liittyvän riippuvuuden kehittymisen ja muihin tuotteisiin siirtymisen riski.

Hallituksen ohjelmassa todetaan, että tuotteissa tulisi sallita vain aikuisille tarkoitetut maut. Hallituksen esityksessä tuotteissa sallittaisiin mentolin, mintun, teen, inkiväärin, rosmariinin ja puun maku. Monet ns. aikuisille tarkoitetut maut ovat myös nuorten suosiossa ja voivat vähentää mielikuvaa siitä, että kyse on terveydelle haitallisesta aineesta. Esim. mentoli kiellettiin EU:n tupakkatuotedirektiivin perusteella, koska se todettiin makuna houkuttelevan erityisesti nuoria. Mentoli on myös tutkimuksissa todettu olevan aine, joka edistää nikotiinin imeytymistä ja näin ollen vaikuttaa myös nikotiiniriippuvuuden vahvuuteen.

Ehdotamme, että hallituksen esitystä muutetaan niin, että savuttomissa nikotiinituotteissa kielletään kaikki tunnusomaiset tuoksut ja maut vastaavasti, kuten tupakkalaissa on säädetty savukkeille ja nikotiininesteille. Lisäksi esitämme nikotiinin imeytymistä edistävien lisäaineiden käytön kieltämistä savuttomissa nikotiinituotteissa.

Uusien tupakka- ja nikotiinituotteiden tuominen markkinoille ei tue tupakkalain (29.6.2016/549) 1. pykälän toteutumista, jossa lain tavoitteeksi on kirjattu ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Jos uusia savuttomia nikotiinituotteita hyväksytään markkinoille vaikutusta tuotteiden käyttöön ja käyttäjien terveyteen tulee seurata ja arvioida säännöllisesti.

Filha ry katsoo, että esitetyt muutokset tupakkalakiin koskien savuttomia nikotiinituotteita ovat pääosin perusteltuja ja tarpeellisia ja kannatamme esitettyjä muutoksia yllä olevin huomioin.

Helsingissä 6.5.2024

Tuula Vasankari
Pääsihteeri, professori
Filha ry

Patrick Sandström
Erityisasiantuntija
Filha ry