muokattu: 16.5.2024

STM:n suositus tupakasta ja nikotiinista vieroituksen järjestämisestä hyvinvointialueilla

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima suositus tupakasta ja nikotiinista vieroituksen järjestämistä hyvinvointialueilla on julkaistu 16.5.2024. Suositus on tarkoitettu työkaluksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille ja perustuu STM:n vuonna 2022 asetetun tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotukselle. Filha on ollut mukana sekä kehittämistyöryhmän työssä että kommentoimassa suosituksen sisältöä.

Suositukset on ryhmitelty kuuden kokonaisuuden alle: 1) rakenteet, 2) tietojohtaminen, 3) osaamisen vahvistaminen, 4) viestintä, 5) hyvät käytännöt ja 6) erityisen tuen tarpeessa olevat. Suositukset painottuvat toiminnan järjestämiseen ja tukevat samalla Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito Käypä hoito -suosituksen mukaisten menetelmien käyttöä.

Suosituksesta on saatavilla ruotsinkielinen tiivistelmä: Tobaks- och nikotinavvänjning. Sammandrag av rekommendationerna till välfärdsområdena