muokattu: 21.5.2019

Tietosuojaseloste

Filhan sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Filha ry

Y-tunnus: 0202312-6

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Päivi Pyykkölä

REKISTERIN NIMI

Filhan sidosryhmärekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Filha käyttää sidosryhmärekisteriin tallennettuja tietoja Filhan tapahtumista ja toiminnasta tiedottamiseen sekä viestinnän kehittämiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Sidosryhmärekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot
  • Ammattinimike
  • Toimipaikka

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Filha kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä Filhan järjestelmistä tapahtumiin rekisteröitymisen yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä organisaatioiden verkkosivuilta.

TIETOJEN SÄILYTYS

Filha säilyttää sidosryhmärekisterin tietoja niin kauan kuin rekisteröidyn asema on relevantti Filhan toiminnan kannalta. Säilytysaikaa harkittaessa Filha ottaa lisäksi huomioon lisäksi lait ja viranomaismääräykset sekä sopimussuhteista johtuvat seikat. Filha poistaa tiedot, kun niiden käsittelyyn ei ole enää oikeutettua perustetta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Filha ei luovuta sidosryhmärekisterin tietoja kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietokannat, joihin sidosryhmärekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Filha säilyttää manuaalisesti käsiteltäviä rekisteröityjen tietoja sisältäviä asiakirjoja lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Sidosryhmärekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt Filhan työntekijät sekä Filhan lukuun toimivien yritysten työntekijät, joille pääsy tietoihin on työtehtävien hoitamisen vuoksi tarpeen. Filha on varmistanut, että myös sen palveluntarjoajat noudattavat tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Filhaa käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ottaen huomioon lait ja viranomaismääräykset sekä sopimussuhteista johtuvat seikat. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa sidosryhmärekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIEDON KORJAAMINEN

Filha oikaisee, poistaa tai täydentää sidosryhmärekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Filhan rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.