muokattu: 9.12.2021

Long covid – seuranta ja hoito

Pitkäkestoisen koronavirustaudin hoito (yleistä):

 • Koronapotilaiden toipumista tulee seurata akuuttien, sinnikkäiden tai uusien oireiden varalta.
 • Komplikaatioita voi tulla välittömästi, viivästyneesti tai myöhäiskomplikaatioina.
 • Potilaat tarvitsevat informaatiota, psykososiaalista tukea ja kuntoutusta sekä omatoimisesti että valvottuna
 • Steroidien käyttöä tulee harkita tarkkaan erityisesti diabeetikoilla ja immunosuppressiivisilla potilailla potentiaalisten sekundaaristen sieni-infektioiden vuoksi (aspergilloosi, mukomykoosi tai pneumocystis pneumonia)
 • Keuhkofibroosilääke pirferidonin ja nintedanibin käyttöä COVID-19 fibroosin vähentämisessä tutkitaan, mutta tuloksia ei toistaiseksi ole.
 • Ihottumien hoitoon suositellaan paikallista steroidia ja allergialääkkeitä suun kautta lievissä ja keskivaikeissa tilanteissa. Vaikeissa ihottumissa voi aloittaa lyhyen suun kautta otettavan kortisonikuurin.
 • Asteittaisen fyysisen kuormituksen lisäyksen tulee tapahtua oireiden sallimissa rajoissa. Kuormituksen lisäämistä etukäteen määrätyllä ohjelmalla ei suositella. Kevyitä aerobisia harjoitteita suositellaan immuunipuolustuksen vahvistamiseksi ja keuhkojen toiminnan parantamiseksi. ks. erillinen kuntoutusohje
 • Potilaita tulee ohjata toipumiseen liittyvässä elämäntyylin muuttumisessa (ei jaksa kuten ennen) ja muistuttaa uuden tartunnan mahdollisuudesta ja siltä suojautumisesta etenkin toipumisvaiheessa.
 • Pitkäkestoista koronaa hoitavassa erityisyksikössä suositellaan olevan yleislääketieteen erikoislääkäreitä, patologeja, mikrobiologeja ja kuntoutukseen perehtyneitä ammattilaisia.
 • Kontrollien tulisi olla mietitty potilaskohtaisesti oirekuvan ja vaikeusasteen mukaan, ei ennalta määrätyn jäykän protokollan mukaan

Pitkäkestoisen koronavirustaudin hoito yksityiskohtaisesti

 • Kerro mitä oireita voi olla (ks kuva)
 • Mitä odottaa toipumiselta:
  • Toipumisaika vaihtelee, mutta suurin osa toipuu 12 viikossa
  • Toipumisajan pituus tai oirekuva ei riipu taudin vaikeusasteesta
  • Jos uusia oireita tulee, ne voivat vaihdella äkistikin ja eri ihmisillä eri tavalla
 • Kerro oireista, jolloin tulisi hakeutua terveydenhuoltoon ja kerro mihin tulisi ottaa yhteyttä
 • Jos uusia oireita ilmenee 4 viikon jälkeen sairastumisesta, kutsu kontrollikäynnille (myös etä)
Pitkäaikaisen koronataudin tyyppioireita. Kuva muokattu lähteestä Garg et al. Int J Gen Med. 2021; 14: 2491–2506. The Conundrum of ‘Long-COVID-19ʹ: A Narrative Review.
 • Tavallisimmat oireet ovat hengenahdistus ja väsymys.
 • Oireet voivat olla yksittäisiä, moninaisia, fluktuoivia, väistyviä tai pahenevia ja voivat muuttaa muotoaan taudin pitkittyessä
 • Tutkimisessa tulee huomioida fyysinen ja psyykkinen terveys, kognitio ja toimintakyky

Anamneesi:

 • Varmista onko tauti vahvistettu tai todennäköinen
 • Aikaisempien ja nykyisten oireiden kesto ja vaikeusaste
 • Oireiden ajankohta ja muuttuminen taudin alusta alkaen
 • Muut perustaudit tai aiemmat sairaudet
 • Kysy miten sairaus on vaikuttanut potilaan elämään, esim. työ, vapaa-aika, elämäntyyli ja liikunta
 • Keskustele potilaan omasta kokemuksesta sairauden suhteen, peloista ja kysymyksistä. Kuuntele empaattisesti ja tunnusta potilaan kokemus. Kysy eristyksen vaikutuksesta elämään.
 • Älä ennusta potilaan oireiden kestoa, varsinkaan perustuen infektion vaikeusasteeseen tai sairaalassaoloon.
 • Vanhuksilla koronatauti voi ilmetä kunnon heikkenemisenä, ruokahalun menetyksenä

Tutkimukset:

 • Potilaiden oirekuva vaihtelee niin paljon, että sama skeema ei käy kaikille, vaan tutkimukset tulee suunnitella potilaskohtaisesti
 • Kaikki potilaan oireet eivät välttämättä johdu koronataudista, mutta siihen liittyy vakaviakin komplikaatioita, jotka tulee huomioida
 • Jos uusia oireita ilmenee, ota esim. pvk, krea, alat, CRP, ferritiini, BNP ja TSH harkinnan mukaan.
 • Jos 12 viikkoa sairastumisen jälkeen potilaalla on edelleen hengitystieoireita, ota thx-rtg
 • Pelkät lievät thx-rtg -löydökset ilman muita poikkeavuuksia (esim verikokeissa tai hapetuksessa) ei yksinään ole syy esh-lähetteelle, mutta tavallisen rtg-kuvan vajavuus kannattaa muistaa.
 • Tee herkästi suorituskykytesti (esim. 1 minuutin ajan seisomaan-istumaan tuolilta) jolloin tarkkaile hengitystaajuutta, hengästymistä, sydämen sykettä ja happisaturaatiota. Huomioi kuitenkin turvallisuusseikat ennen testin tekemistä.
 • Potilaille, joilla on oireita pystyasentoon liittyen (rytmihäiriöt, huimaus) mittaa verenpaine ja pulssi sekä seisten (3 min seisoma-asennossa tai 10 min jos epäily posturaalisesta hypotensiosta)
 • Lähetä päivystyksellisesti erikoissairaanhoitoon, jos potilaalla on merkkejä vaarallisesta sairaudesta, esim.
  • vaikea hypoksemia levossa tai rasituksessa
  • merkkejä vaikeasta keuhkosairaudesta
  • sydänperäistä rintakipua
 • Kokonaisvaltaisen arvion jälkeen keskustele yhdessä potilaan kanssa minkälaista tukea ja hoitoa jatkossa tarvitaan
 • Ohjaa omahoito ja kerro mistä omatoimiseen kuntoutukseen saa tukea (esim. avoterveydenhuollon keskitetty yksikkö, kuntoutuspalvelut tai mielialapalvelut).
 • Tarvittaessa tehdään moniammatillinen arvio tuen tarpeesta
 • Vaikeammissa tapauksissa lähete asiaan erikoistuneeseen keskukseen
 • Tuen määrää pohtiessa tulee miettiä oirekuvan vaikutus eri elämänalueille ja muistaa että oireet voivat vaihdella ja tuen tarve samoin.

Anna tietoa omahoidosta heti ensimmäisellä kohtaamiskerralla.

 • Kerro tavoista, joilla pärjätä oireiden kanssa, esim. realististen tavoitteiden asettamisesta
 • Kerro että tyypillisesti toipuminen kestää kauemmin kuin muissa virusinfektioissa, mutta valtaosa paranee 4-12 viikossa.
 • Kerro mihin voi ottaa yhteyttä, jos jokin oire huolestuttaa
 • Kerro mistä voi hakea luotettavaa tietoa, esim. nettisivut, vertaistuki, sovellukset
 • Ohjaa hakemaan apua tarvittaessa myös sosiaalipuolelta toimeentuloon tai esim. kotiapuun.
 • Kehota potilasta kertomaan oireista ja niiden vaihtelevasta luonteesta myös läheisille
 • Kannusta keskustelemaan työnantajan tai oppilaitoksen kanssa paluusta ja mahdollisuudesta aloittaa kevyemmin.
 • Oirepäiväkirja tai siihen kehitetty sovellus saattaa auttaa oman voinnin seurannassa ja helpottaa huomaamaan myös paraneminen
 • Toipumisessa tulee ottaa huomioon sekä fyysinen että psyykkinen puoli
 • Kerro että yleisimpiä oireita on uupumus, hengenahdistus ja aivosumu ja nämä tulisi kuntoutumissuunnitelmassa huomioida
 • Määrittele potilaskohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä potilaan kanssa miten usein kontrolleja tarvitaan ja millaisten oireiden vuoksi
 • Mahdollisuuksien mukaan potilaalle voi tarjota kontrollia etänä tai paikan päällä hänen valintansa mukaan.
 • Keskity kontrolleissa potilaalla esiintyviin oireisiin ja niiden kehitykseen ja erityisesti siihen, mitkä oireet vaikuttavat normaalielämään ja millä tavoin. Osallista potilas omaan kuntoutukseensa ja toipumiseensa
 • Moniammatillisessa hoidossa etäpalaverit ammattilaisten kesken tiedon keskinäiseksi välittymiseksi parantavat ja nopeuttavat hoitoa
 • Potilaan hoito tulisi mahdollisuuksien mukaan tapahtua sovitusti ja tiettyjen ammattilaisten luona eikä ainoastaan päivystyksellisesti eri henkilöillä, jolloin kokonaissuunnittelu jää helposti tekemättä.
 • COVID-potilaille tulisi organisaatiossa määritellä selvät hoitotiimit tai suorat konsultaatiopolut, jotta potilaiden ei tarvitsisi jonottaa pitkiä aikoja eri alojen spesialisteille.
 • Moniammatilliset koronapoliklinikat ”yhden pysähdyksen taktiikalla” joissa voidaan arvioida sekä fyysinen että psyykkinen vointi, voisivat parantaa potilaiden hoitoa ja vähentää epäselvyyksiä, jonoja ja turhia tai päällekkäisiä tutkimuksia.
 • Kuntoutuksessa tarvitaan moniammatillista tiimiä, mutta erityisesti tyypillisimpiin oireisiin eri väsymykseen ja hengenahdistukseen auttavia ammattilaisia.

Voit tutustua TAYS:n pitkittyneen COVID19-oireiston avohoidon toimintamalliin täällä.


Haluatko jättää palautetta tai kehitysehdotuksia?
Terveydenhuollon ammattilainen, voit antaa meille palautetta tai kehitysehdotuksia ohjeiden sisällöstä. Emme vastaa näihin palautteisiin henkilökohtaisesti vaan käytämme tietoja sivustomme kehittämisessä.